Thema’s uitgebreid

Tijdens het vierde congres worden 7 thema’s besproken. Elk van deze thema’s zal in twee workshoprondes worden uitgediept. Per workshopronde worden twee presentaties door onderzoekers gehouden. Als je één van die onderzoekers wilt zijn vind je hier alle informatie over de criteria waaraan je presentatie moet voldoen. Hier vind je de procedures en deadlines.

Hieronder worden alle thema’s kort door de coördinatoren ingeleid. Zo kun je beoordelen in welk thema jouw onderzoek zou passen. Bij vragen kun je contact opnemen met hrmlectorencongres@saxion.nl. Daar dien je uiteindelijk ook je voorstel voor presentatie in, mocht je daartoe besluiten.

De presentaties gehouden tijdens de workshoprondes kun je hier vinden.

Thema 1: Arbeidsmarkt en Inclusie

Coördinatoren:

Rob Gründeman, lector Organiseren van verandering in het publieke domein, Hogeschool Utrecht

Annet de Lange, lector Human Resource Management bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De laatste 10 jaren is er meer aandacht gekomen voor de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dat heeft onder andere te maken met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (ontgroening en vergrijzing), de recente instroom van vluchtelingen in Nederland en ontwikkelingen in wet- en regelgeving (Participatiewet en banenafspraak). Mede door het aantrekken van de economie en de krapper wordende arbeidsmarkt is er meer vraag naar werknemers en daarbij ook een groeiende aandacht voor kwetsbare werknemers. Steeds meer reguliere werkgevers zijn bereid om ook werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Daarnaast is er in Nederland een groeiend aantal sociale ondernemers die een meervoudige waardencreatie nastreven en zich specifiek richten op de kwetsbare doelgroep. Uit de voortgangrapportages van de banenafspraak blijkt dat particuliere werkgevers tot nu toe ruim 30.000 nieuwe banen hebben gecreëerd. Helaas blijvend e ontwikkelingen bij de overheid nog achter bij de doelstellingen.

Voor deze sessie zoeken wij initiatieven en aanpakken die op een vernieuwende wijze invulling geven aan inclusief werkgeverschap of aan andere uitdagingen om onze arbeidsmarkt meer inclusief te maken.

Thema 2: Arbeidsmarkt in de regio

Coördinatoren:

Anneke Goudswaard, lector nieuwe arbeidsverhoudingen Windesheim Flevoland.

Daniel van Middelkoop, lectoraat HRM, Hogeschool van Amsterdam

Ondanks toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt is mobiliteit tussen banen en sectoren niet vanzelfsprekend. Een leven lang ontwikkelen ontstaat niet vanzelf, en zeker niet als er meerdere partijen bij nodig zijn om dit te realiseren.

In de afgelopen jaren zien we steeds meer initiatieven waarin verschillende stakeholders de samenwerking zoeken om oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Zo zoeken bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en intermediaire organisaties op regionaal niveau de samenwerking op om (intersectorale) mobiliteit te bevorderen en werkenden van krimp naar groeibanen te begeleiden en te ontwikkelen. Ook zoeken mkb-bedrijven en onderwijsinstellingen de samenwerking op om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven en deze meer flexibel te organiseren ten behoeve van leven lang ontwikkelen.

Voor deze sessie zijn we geïnteresseerd in analyses van de hierboven beschreven ontwikkelingen en de huidige situatie m.b.t. de impact van nieuwe technologieën op de arbeidsmarkt, de gevraagde skills van werknemers en een leven lang leren. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in initiatieven en aanpakken die op een vernieuwende wijze invulling geven aan de toekomstige arbeidsmarkt. Denk aan duurzame oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk of voor de skills mismatch door (inter)sectorale dan wel regionale samenwerking. Denk ook aan innovaties in structuren en instituties die belemmeringen voor een leven lang ontwikkelen kunnen wegnemen of aan nieuwe business modellen voor samenwerking. Ook projecten die inzicht geven in de (toekomstige) arbeidsmarkt van taken en skills zijn welkom.

Thema 3: Leren en ontwikkelen van medewerkers

Coördinatoren:

Donald Ropes, Lector learning and development in organisations, Hogeschool Inholland.

Ellen Sjoer, Lector Duurzame Talentontwikkeling. De Haagse Hogeschool.

Human resource development (HRD) staat in veel (grote) organisaties op de agenda. Kijkend naar onderzoeken over hoe werk en organisaties zich ontwikkelen tot nieuwe niveaus van complexiteit, lijkt het alsof de rol van leren en ontwikkelen steeds belangrijker wordt. Dat is niet vreemd gezien de transities in veel sectoren van de samenleving. Globalisering zorgt voor nieuwe kansen en tegelijkertijd voor toenemende concurrentie tussen organisaties. Zonder het vermogen te leren en te veranderen verliezen ze snel hun ‘competitive advantage’. Een veranderende werkorganisatie gecombineerd met technologische veranderingen vraagt responsiviteit van medewerkers – het vermogen om continu nieuwe kennis op doen en handelingen leren.

Tijdens dit lustrumcongres wordt vanuit een historisch, een actueel en een toekomstig perspectief naar verschillende thema’s gekeken. Wat is er de afgelopen 10 jaar gebeurd? Wat is de huidige stand van zaken en wat wordt in de toekomst verwacht? Tijdens deze sessie over leren en ontwikkelen van werknemers willen we antwoord geven op deze vragen en wel vanuit drie invalshoeken. De eerste is de rol van HRD in de organisatie. Is die meer strategisch geworden? Heeft HRD meer invloed gekregen? Welke rol kunnen we over 10 jaar verwachten? Een tweede invalshoek is hoe HRD wordt geconceptualiseerd. Wordt HRD gezien als een natuurlijk en informeel proces van werkplekleren? Of is het meer formeel van aard, bijvoorbeeld instrumentele trainingen? Ons derde punt gaat over hoe zich dit vertaalt naar de praktijk. Hoe wordt leren gefaciliteerd en wat voor vorm krijgt het? Te denken valt aan E-learning? Blended learning? Leergemeenschappen?

We zien uit naar onderzoeken die ingaan op deze punten en op die manier een bijdrage zullen leveren aan het congresthema

Thema 4: Employability en duurzame inzetbaarheid

Coördinatoren:

Petra Biemans, lector HRM en persoonlijk ondernemerschap, Hogeschool Inholland.

Leni Beukema, Lector Duurzaam HRM, Hanze Hogeschool.

Klaske Veth, Associate Lector Duurzaam HRM, Hanze Hogeschool.

Employability en duurzame inzetbaarheid heeft de afgelopen tien jaar volop in de aandacht gestaan. In de sessie over dit thema gaan we eerst in op het onderzoek dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Het overgrote deel van dit onderzoek was gericht op de vraag wat individuen kunnen doen om te zorgen dat ze aantrekkelijk zijn en blijven voor de arbeidsmarkt. Daarnaast is er nog aandacht voor de vraag wat HRM kan doen om duurzame inzetbaarheid te ondersteunen: welk beleid en welke instrumenten passen daarbij? We nodigen onderzoekers uit om hun onderzoek hierover te presenteren.

In de tweede sessie willen we naar de toekomst gaan kijken: welk onderzoeksprogramma zouden we kunnen formuleren? Zo langzamerhand wordt duidelijk dat er meer aan de hand is rond employability en duurzame inzetbaarheid. Kijk bijvoorbeeld naar de cijfers over burn-out: het zijn veel jongeren die hier mee te kampen hebben. Men ervaart grote druk, die veel stress oplevert, soms al tijdens een studie. Of het verschijnsel dat ontslagen bankmedewerkers zeer moeizaam aan een nieuwe baan komen. Hun salarisniveau maar ook hun verwachtingen zijn gekleurd door hun voormalige posities binnen de bank. Zou hier sprake kunnen zijn van ‘systeemfouten’? En zouden we in de toekomst niet ook onderzoek moeten doen naar duurzame inzetbaarheid op maatschappelijk niveau? Wij denken van wel! Onderzoekers die macro- meso-en microniveau op dit thema met elkaar verbinden zijn dan ook hartelijk uitgenodigd hun werk te presenteren.

Thema 5: Sociale innovatie en Talentontwikkeling

Coördinatoren:

Marian Thunnissen, Lector Dynamische Talentinterventies, Fontys Hogeschool.

Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie, hogeschool Windesheim.

Zowel het thema Sociale Innovatie als het thema Talent Benutting hebben de afgelopen 10 jaar sterk in de belangstelling gestaan. Uitgangspunt bij beide thema’s is dat het potentieel van medewerkers in veel organisaties onderbenut blijft en dat meer aandacht voor het benutten van dit potentieel leidt tot betere bedrijfsprestaties en meer medewerkerstevredenheid. Het organiseren daarvan kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door aandacht voor verschillen tussen medewerkers, door medewerkers meer te betrekken bij het vormgeven van werkprocessen en het ontwikkelen van producten en door het ontwikkelen van leiderschapsstijlen en organisatiestructuren die initiatief, samenwerken en ontplooiing stimuleren.

Tijdens het congres geven we graag een podium aan onderzoekers die een presentatie willen verzorgen over wat er de afgelopen tien jaar op dit terrein van Sociale Innovatie en Talent Benutting gedaan is, of die ons meenemen in de huidige en toekomstige uitdagingen rond de thema’s.

Thema 6: MKB en HRM

Coördinatoren :

Harm van Lieshout, Lector Human Capital, Hanze Hogeschool

Jac Christis, Lector Arbeidsorganisatie en –productiviteit, Hanze Hogeschool

Guido Bruinsma, Associate lector Strategisch HRM, Saxion

Het MKB heeft minder makkelijk toegang tot professionele HR- en arbeidsmarktkennis. Het heeft veelal geen eigen HRM-er in dienst, en beschikt over geringe mogelijkheden om de HRM activiteiten te kunnen outsourcen. Het MKB heeft echter een zeer belangrijke economische en in de regionale functie waardoor de uitdagingen op HRM gebied niet perse kleiner zijn dan bij grote organisaties. Ook in (relatief) traditionele sectoren als (bijvoorbeeld) de bouw zorgt technologische ontwikkeling (zoals digitalisering en 3D printing) nu en de komende decennia voor verandering en differentiatie, die herontwerp van arbeidsorganisaties, ketensamenwerking en change management vergen. Krapte aan personeel voor kritische functies is voor het MKB – met haar lagere arbeidsvoorwaarden – eerder een probleem dan voor bedrijven die de top van de regionale en/of sectorale arbeidspiramide vormen. En groei van 5 tot 50 medewerkers is vaak moeilijker dan van 200 naar 400.

Wanneer terug wordt gekeken op het onderzoek van het afgelopen decennium is veel bereikt. Zo is onder meer gekeken naar nieuwe mogelijkheden om HR kennis effectiever en efficiënter voor het MKB te ontsluiten en in te zetten, hoe de HRM activiteiten aan het veranderen zijn, en op welke wijze digitale middelen de HRM beleid voor het MKB kan vergemakkelijken. In deze sessie bespreken we waar we met onderzoek voor het MKB een decennium geleden vertrokken, wat de huidige belangrijke thema’s zijn en wat de belangrijke thema’s gaan worden voor dat MKB. Onderzoekers van HRM in het MKB worden van harte uitgenodigd hun presentatie in te dienen en deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Thema 7: HRM Analytics en Technology

Coördinatoren:

Jol Stoffers, Lector Employability, Hogeschool Zuyd.

Maarten van Riemsdijk, Lector Smart Industry & Human Capital, Saxion.

HR & Analytics

HR Analytics en Business Analytics worden in toenemende mate gebruikt om te komen tot krachtige en evidenced-based besluitvorming. Hoe kunnen we grote hoeveelheden data slim gebruiken? Hoe verandert analytics de rol van de HR afdeling? Hoe ondersteunen analytics in HR besluitvorming? Wat zijn tips en valkuilen bij het opzetten van een (HR) analytics functie? In deze sessie wordt de laatste stand van zaken op het gebied van analytics gepresenteerd en bediscussieerd.

HRM en Techniek

Industrie 4.0 gaat volgens veel publicaties de inhoud van werk razendsnel en drastisch veranderen. De samensmelting van allerlei technologische ontwikkelingen op het gebied van o.a. automatisering, optica en big data leiden tot een behoefte aan andere competenties en aan vernieuwde visie op HR.
Hoe gaat werk veranderen? Hoe ondersteunen medewerkers aan het werken aan nieuwe competenties, kwalificaties en hun employability? Hoe jagen we workplace innovation aan? In deze sessie wordt de laatste stand van zaken op het gebied van werk, HR en de vierde industriële revolutie gepresenteerd en bediscussieerd.