Procedure en deadlines congrespresentatie

Presentatie tijdens een themasessie op het HRM Praktijk & Onderzoek congres 


Wil je graag je onderzoek tijdens het congres presenteren?  

Zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek is welkom. Belangrijk is dat het onderzoek (ten tijde van de presentatie) is afgerond, of zover is gevorderd, dat (tussen)resultaten gepresenteerd kunnen worden. Bij het indienen van het voorstel moet al een beeld kunnen worden geschetst van deze resultaten. Je kunt je voorstel voor presentatie in woorden indienen, maar je kunt ook een clip maken waarin je over je presentatie vertelt. De goedgekeurde voorstellen voor presentaties worden op de site van het congres opgenomen.  

Na een korte inleiding van de themacoördinator(en) over state-of-the-art van het thema, krijgt elke onderzoeker 15 minuten de tijd om het onderzoek en de uitkomsten te presenteren aan een groter publiek. Daarna is er 15 minuten ruimte voor een gezamenlijke dialoog met de zaal, o.l.v. de coördinatoren. De thema’s worden definitief vastgesteld naar aanleiding van het aantal goedgekeurde presentaties. Er zijn 2 sessierondes van 45 minuten uur elk. Na de eerste themasessie is er een pauze en gelegenheid elkaar te ontmoeten in de digitale lobby. Alle thema’s kennen dus 2 sessierondes waarin telkens onderzoeken worden gepresenteerd rond het kernthema van die sessie.   

Hieronder staan de criteria waaraan je voorstel moet voldoen. Helemaal onderaan dit document vind je het aanmeldformulier voor het geven van een presentatie.   


Criteria presentatie themasessie  

Tijdens de themasessies kunnen alleen onderzoeken gepresenteerd worden die reeds afgerond zijn of ten minste (tussen)resultaten hebben opgeleverd.   

In iedere presentatie verwachten we dat minimaal de volgende aspecten aan bod komen: 

 • Wat is het probleem en waarom is het een probleem? (Aanleiding en doel van het onderzoek)  
 • Wat is/wordt onderzocht? (Afbakening en centrale onderzoeksvraag of probleemstelling)  
 • Wat zijn de theoretische uitgangspunten? (Een in de theorie verankerde aanpak van het probleem, om duidelijk te maken hoe de onderzoeker verwacht dat het probleem ontstaat en wat (welke factoren) er dus onderzocht moet worden)  
 • Welk onderzoek is er al? (Reeds beschikbare empirische kennis) Wat leert ons dat?  
 • Hoe is het onderzoek opgezet? (Wijze van onderzoeken/dataverzameling)  
 • Wat is het resultaat? (Onderzoeksresultaten)  
 • Bevindingen/ leermomenten (de relevantie voor de praktijk: concreet, wat wordt aanbevolen, wat kan men doen, wat lijkt te werken?)  
 • Moet er nog meer onderzocht worden? (Leidt het onderzoek tot nieuwe vragen?)  


Procedure en deadlines  

 • Wil je graag je onderzoek komen presenteren? Maak dan je interesse kenbaar door bijgaand formulier in te vullen of een korte kennisclip (videoclip) te maken en te sturen naar 

  . Geef ook aan bij welk sub-thema van het congres je presentatie het beste aansluit.  
 • In juni 2022 worden alle ingediende voorstellen beoordeeld door de themacoördinatoren en geselecteerd. Alleen presentaties die voldoen aan de bovengenoemde criteria worden in behandeling genomen.  
 • Je krijgt je bericht van de themacoördinatoren of je presentatie is geaccepteerd en dus is ingedeeld bij een van de thema’s. We streven naar een goede spreiding van presentaties over de sessies. Daarom kan de organisatiecommissie beslissen om een presentatie in te delen bij een ander thema dan de oorspronkelijke voorkeur.   
 • Uiterlijk 12 september 2022 dien je de definitieve presentatie aan te leveren.   

Naar aanmeldformulier presentaties

Vergeet niet je in te schrijven!